Урок 2. Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на декартова координатна система.

Интерактивно упражнение

Декартова координатна система - Упражнение

Знаете ли, че симетрията в координатната система е от съществено значение в реалния живот поради нейната приложимост в различни области. Например при проектирането на сгради, мостове и други съоръжения, симетричните форми могат да бъдат използвани за подобряване на естетиката и стабилността на конструкцията. 

Самостоятелна работа

Задача 1.

  1. Използвайте изображението и запишете координатите на точките A, B, C, D, E, F, O.
  2. Постройте симетричните точки на A, B, C, D, E, F, O относно абсцисата Ox.
  3. Какви изводи можете да направите за получената фигура (буква)?
  4. Каква фигура ще се получи, ако построите симетричните точки на A, B, C, D, E, F, O относно ординатата Oy?
Избери изображението за по-добър изглед.

Рене Декарт получава образованието си в колежа „La Flèche“, където се запознава с новаторските идеи на учени като Галилео Галилей.

„Verum esse ipsum factum est.“ – Истината сама по себе си е факт.

Какво представляват квадрантите в координатната система?

Координатните оси Ox и Oy разделят равнината на четири части, наречени квадранти.

Точка, на която една от координатите е нула, лежи на една от координатните оси.

Точката A(x; y):

  • е върху оста Ox, когато y = 0;
  • е върху оста Oy, когато x = 0;
  • съвпада с точката O, когато x = 0 и y = 0.
Избери изображението за по-добър изглед.

Построяване на точка по дадени координати

  1. Построява се педпендикуляр  към оста Ox през точка от нея с абсциса x.
  2. Построява се педпендикуляр  към оста Oy през точка от нея с ордината y.
  3. Намира се пресечната точка на двата перпендикуляра.
Избери изображението за по-добър изглед.

Построяване на симетрична точка

Симетрични точки относно т. О

Координатите на двете симетрични точки относно т. О са съответно противоположни числа.

Точките A(x; y) и B(-x; -y) са симетрични относно О.

Точките A(3; 1) и B(-3; -1) са симетрични относно О.

Избери изображението за по-добър изглед.

Симетрични точки относно абсцисата

Абсцисите на двете симетрични точки относно абсцисната ос Ox са равни, а ординатите им са противоположни числа.

Точките A(x; y) и B(x; -y) са симетрични относно Оx.

Точките A(3; 1) и B(3; -1) са симетрични относно Оx.

Избери изображението за по-добър изглед.

Симетрични точки относно ординатата

Ординатите на двете симетрични точки относно ординатната ос Oy са равни, а абсцисите им са противоположни числа.

Точките A(x; y) и B(-x; y) са симетрични относно Оy.

Точките A(3; 1) и B(-3; 1) са симетрични относно Оy.

Избери изображението за по-добър изглед.