Урок 1. Декартова координатна система. Координати на точка. Упражнение.

Интерактивно упражнение

Декартова координатна система - Упражнение


Брой познати точки: 0

Знаете ли, че идеята за използването на координатната система не е ограничена само до математиката и физиката. Тя също така намира приложение в различни други области като компютърната графика, географията, медицинските изследвания и много други. 

Рене Декарт е френски философ и математик, роден през 1596 г.

„Cogito, ergo sum.“ – Мисля, следователно съществувам.

Декартова координатна система

Две перпендикулярни числови оси с общо начало O образуват Декартова (правоъгълна) координатна система Oxy. Осите се означават Ox и Oy и се наричат координатни оси, а точката Oначало на координатната система или координатно начало. Оста Ox се нарича абсцисна ос (абсциса). Оста Oy се нарича ординатна ос (ордината).

Избери изображението за по-добър изглед.

Намиране на координати на точка

  1. Спуска се педпендикуляр от точката към оста Ox и се намира числото x – абсциса на пресечната им точка.
  2. Спуска се педпендикуляр от точката към оста Oy и се намира числото y – ордината на пресечната им точка.
  3. Записват се координатите на точката като наредена двойка (x; y).
Избери изображението за по-добър изглед.

Самостоятелна работа

Задача 1.

  1. Използвайте изображението и запишете координатите на точките A, B, C, D, E, F, O.
  2. Какви изводи можете да направите за абсцисите на тези точки?
  3. Какви изводи можете да направите за ординатите на тези точки?
  4. Какви изводи можете да направите за местоположението на точките върху координатната система?
Избери изображението за по-добър изглед.